شرایط فروش X33

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

تحویل

X33s AT Sport

597000000

45 روز کاری

X33s Sport

562000000

45 روز کاری