شرایط فروش Arrizo 5

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

تحویل

ARRIZO 5 TE

625000000

45 روز کاری

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

تحویل

ARRIZO 5 MT

504400000

45 روز کاری