شرایط فروش X22

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

تحویل

X22 AT Exellent Sport

497000000

45 روز کاری

X22 AT Lux

479000000

45 روز کاری

X22 MT Exellent Sport

410000000

45 روز کاری

X22 MT Lux

3905000000

45 روز کاری