فروش نقدی CHERY

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

Tiggo 7 IE

990000000

Tiggo 5 IE

750000000

Arrizo 6 EXC

872000000

Arrizo 5 TE

625000000

Arrizo 5 MT

504400000