شرایط فروش X33

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

پیش پرداخت

X33s AT Sport 1400

599353000

299356000

X33s AT Sport 1399

599353000

179805000