شرایط فروش Arrizo 5

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

پیش پرداخت

ARRIZO 5 توربو 1399

626713000

188013000

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

تحویل

ARRIZO 5 MT

626713000

313356000