شرایط فروش X22

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

پیش پرداخت

X22 AT Exellent Sport 1400

498713000

249356000

X22 AT Exellent Sport 1399

498713000

149613000