فروش نقدی CHERY

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

Tiggo 7 IE

991713000

Tiggo 5 IE

752353000

Arrizo 6 EXC

873713000

Arrizo 5 TE

626713000