فروش نقدی MVM

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

X55 اتوماتیک اکسلنت اسپرت

856713000

X55 اتوماتیک اکسلنت

841713000

X33s اتومات اسپرت

599353000

X22 اتوماتیک اکسلنت اسپرت

498713000

315+ اتوماتیک

421713000

 X22  دنده ای اکسلنت اسپرت

411713000

X33 اتومات اس اسپرت

564353000