بخش فروش مستقیم اتومبیل

وسیله ی نقلیه خود را بفروشید

چهت فروش خودرو کارکرد خود اطلاعات را تکمیل کرده و منتظر پاسخ و یا تماس ما باشید .

ساخت
مدل
سال
گیربکس
مسافت پیموده شده
شاسی
عکس اتومبیل خود را آپلود کنید
انتخاب فایل...
یک URL ویدیو میزبانی شده از ماشین خود را ارائه دهید
رنگ بیرونی
رنگ داخلی
مالک
ذخیره و ادامه دهید
وضعیت بیرونی چیست؟
وضعیت داخلی چیست؟
وسیله نقلیه در حادثه بوده است
ذخیره و ادامه دهید
نام کوچک*
نام خانوادگی*
آدرس ایمیل*
شماره تلفن*
دیدگاه
با ارسال این فرم، شما بدون هیچ گونه تعهد و تقاضای ارزش تجارت، درخواست می کنیدبا یک نماینده فروش ظرف 48 ساعت تماس بگیرید.