شرایط فروش محصولات مدیران خودرو

آخرین آپدیت : 20 فروردین ماه 1403

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X22 mt sport luxury

-

X22 PRO Turbo

-

X22 PRO MT

716.500.000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

ARRIZO 5 IE FL

1.102.500.000

ARRIZO 5 T new

-

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

ARRIZO 6 PRO EX 

1.255.200.000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X55 PRO IE

1.266.700.000

X55 pro IE Sport

-

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

TIGGO 7 Pro Exellent

-

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

TIGGO 8 PROMAX

-

TIGGO 8 PRO e+

2.791.700.000

TIGGO 8 PRO MAX IE

2.609.100.000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

FX Premium

1.747.500.000

بالا