آخرین بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور ماه 1401

شرایط فروش محصولات مدیران خودرو

آخرین آپدیت : 4 دی ماه 1401

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X22 mt sport luxury

532,8000,000

X22 CVT sport luxury

581,700,000

X22 PRO Turbo

684,400,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X33 AT Excellent Sport

724,320,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

ARRIZO 5 T new

819,3۰۰,۰۰۰

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

ARRIZO 6 PRO 

1,131,900,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X55 pro exellent

۹93,۰0۰,۰۰۰

X55 pro exellent sport

1،013،620،000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

 TIGGO 7

۱,124,۸0۰,۰۰۰

TIGGO 7 Pro Exellent

۱,327,80۰,۰۰۰

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

TIGGO 8 Classic

1,499,230,000

TIGGO 8 PRO Premium

1,794,730,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

FX

1،280،000،000

بالا