آدرس نمایندگی

شعبه فروش

فروش : ساری ، کمربندی غربی، بعد از دانشگاه علوم پزشکی همراه : ۰۹۳۵۸۰۲۹۰۹۰ ثابت : ۰۱۱۳۳۳۶۰۳۳۰

شعبه فروش

فروش : ساری، کمربندی شرقی، ۱۰۰متر بعد از خیابان معلم همراه : ۰۹۱۱۴۸۱۰۱۲۰ ثابت : ۰۱۱۳۳۲۶۰۳۳۰

خدمات

خدمات : ساری، کیلومتر ۲ جاده جویبار، قبل از تعویض پلاک ثابت : ۰۱۱۳۳۶۰۸۲۲۲
بالا